Tjänster

Entreprenadbesiktning


Som beställare/entreprenör kan ni beställa besiktning för att få en opartisk bedömning om entreprenaden är utförd enligt kontraktshandlingar och gällande Svenska byggregler.
Slutbesiktning skall ske när entreprenaden är slutförd och entreprenören skall avropa för slutbesiktning i god tid.
Vi utför besiktning och upprättar ett besiktningsutlåtande vilket skickas till parterna.

Olika typer av entreprenadbesiktningar


Förbesiktning, FB

Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger. Ersättning till besiktningsman: av påkallande part.

Pris: från 3.750 SEK inkl moms. (3.000 SEK exkl. moms)

Slutbesiktning, SB

Vid varje entreprenad skall slutbesiktning göras, om någon av parterna begär det. Slutbesiktning görs efter det att arbetet har avslutats.Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren/konsumenten om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten skall därefter utan dröjsmål meddela entreprenören att han/hon begär besiktning och, om så är fallet, utse en besiktningsman att utföra besiktningen. Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får entreprenören göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt.
Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning. Ersättning till besiktningsman: Av beställaren.

Pris: från 7.000 SEK inkl moms. (5.600 SEK exkl. moms)

Efterbesiktning, EB

Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel noterade vid slutbesiktning är avhjälpta. Ersättning till besiktningsman: Av entreprenören om fel i större omfattning kvarstår, i annat fall av beställaren.

Pris: från 5.000 SEK inkl moms. (4.000 SEK exkl. moms)

Garantibesiktning, § 59-Besiktning, tvåårsbesiktning, GB

Denna besiktning skall ske inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det arbetena avslutats. Ersättning till besiktningsman: Av påkallande part.

Pris: från 5.000 SEK inkl moms. (4.000 SEK exkl. moms)

Särskildbesiktning, SÄB

Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som framträtt efter slutbesiktning eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen. Ersättning till besiktningsman: Av påkallande part.

Pris: från 7.000 SEK inkl moms. (5.600 SEK exkl. moms)

Statusbesiktning

Ersättning till besiktningsman: Av beställaren.
Kontakta oss för mer information.

Pris: från 7.000 SEK inkl moms. (5.600 SEK exkl. moms)Priset inkluderar:
  • Kallelse av parter
  • Resa upp till 100 km
  • Besiktning på plats upp till 2,0 timmar
  • Utskick av besiktningsutlåtande
  • Observera att utlåtande ej sänds till berörda parter förrän arvode är oss tillhanda